تعداد مقالات: 452
152. پدیدة دیاپیریسم و تأثیر آن بر آلودگی رودخانه شور دِهرَم

دوره 38، شماره 1، اردیبهشت 1386

مسعود معیری؛ یعقوب احمدی نژاد


154. زمین شناسی (لوت) آکادمی علوم پاریس 16 مارس 1970

7(گزارشهای جغرافیایی)، شماره 0، فروردین 1350

ژرژکنراد G.Conrad؛ ژاکلین کنراد J . Conrad؛ فرج الله محمودی


155. پژوهشی در اقلیم ناحیه بیجار

15(گزارشهای جغرافیایی)، شماره 0، دی 1356

ابراهیم جعفر پور


157. مطالعاتی درباره خاکهای بیابان لوت (ایران)

1(ضمیمه دانشکده ادبیات و علوم انسانی )، شماره 0، دی 1357

دکتر پرویز کردوانی


159. اقوام قدیمی دشت لوت (بخش سوم)

8(گزارشهای جغرافیایی)، شماره 0، دی 1351

احمد مستوفی


160. ژئوپلیتیک ایران در نظام دگرگون شونده جهانی

دوره 36، شماره 0، مهر 1378

دکتر زهرا پیشگاهی فرد


162. معرفت‌شناسی و مدل‌سازی در ژئومورفولوژی

دوره 39، شماره 8، دی 1386

محمدحسین Ramesht؛ سید عبدالعلی کمانه؛ صمد فتوحی


163. سطح بندی پایداری توسعه روستایی، مطالعه موردی بخش هیر

دوره 39، شماره 9، بهمن 1386

عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ محسن آقایاری هیر


165. ارزیابی گسترش فضایی _ کالبدی شهر زنجان با تأکید بر تغییر کاربری زمین طی دوره 1384- 1355(1975-2005)

دوره 40، شماره 2، اردیبهشت 1387

محمد رضا پورمحمدی؛ فیروز جمالی؛ اکبر اصغری زمانی


167. -

11(گزارشهای جغرافیایی)، شماره 0، آبان 1353

Par A.Motaned


168. بررسی آب زیرزمینی دشت ورامین

دوره 36، شماره 2، آبان 1384

غلامرضا زهتابیان؛ عمار رفیعی امام؛ دکتر سیدکاظم علوی پناه؛ محمد جعفری


175. ذوب برف در حوضه آبریز طالقان

دوره 35، شماره 3، دی 1382

دکتر سهراب حجام؛ زهرا شرعی پور