پژوهش های جغرافیایی (منتشر نمی‏شود) (JRG) - فرایند پذیرش مقالات