شماره‌های پیشین نشریه

لطفا پیش از ارسال مقاله به این نشریه، با تماس با دفتر نشریه، از بررسی مقاله‌ی خود از طریق این سامانه اطمینان حاصل کنید.

شماره جاری: دوره 40، شماره 2 - شماره پیاپی 1858، اردیبهشت 1387 (63) 

آسیب شناسی مدل اداره امور شهر در ایران

عباس احمد آخوندی؛ ناصر برکپور؛ ایرج اسدی؛ میثم بصیرت؛ حبیب ا... طاهرخانی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
موسسه جغرافیای - دانشکده جغرافیا

دوره انتشار
ماهنامه
شاپا چاپی