شماره‌های پیشین نشریه

63
اردیبهشت 1387
62
اردیبهشت 1387

لطفا پیش از ارسال مقاله به این نشریه، با تماس با دفتر نشریه، از بررسی مقاله‌ی خود از طریق این سامانه اطمینان حاصل کنید.

شماره جاری: دوره 40، شماره 2 - شماره پیاپی 1858، اردیبهشت 1387 (63) 

آسیب شناسی مدل اداره امور شهر در ایران

عباس احمد آخوندی؛ ناصر برکپور؛ ایرج اسدی؛ میثم بصیرت؛ حبیب ا... طاهرخانی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
موسسه جغرافیای - دانشکده جغرافیا

دوره انتشار
ماهنامه
شاپا چاپی