اعضای هیات تحریریه

سردبیر

کرامت الله زياري

موسسه جغرافیا، دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری

nnnut.ac.ir