تعداد مقالات: 452
1. هیدروژئومرفولوژی کاشان و اثرات آن در آمایش سرزمین

دوره 36، شماره 2، آبان 1384

دکتر زهرا اسماعیلی؛ دکتر فرج‎ا... محمودی


4. مدل سازی کمی و پهنه بندی خطر زمین لغزش در زاگرس چین خورده

دوره 37، شماره 2، آبان 1384

عبدالامیر کرم؛ فرج ا... محمودی


6. ارزیابی عملکرد فعالیتهای تکتونیکی بر اساس مرفولوژی مخروط افکنه ها

دوره 35، شماره 1، فروردین 1382

دکتر مقصود خیام؛ دکتر داود مختاری کشکی


7. نگرشی بر محیط زیست حوضه رودخانه شور

دوره 36، شماره 1، فروردین 1383

دکتر شهریار خالدی


10. ژئو مرفولوژی یخچال های علم کوه

دوره 42، شماره 0، فروردین 1381

دکتر مجتبی یمانی


13. تحول ناهمواریهای ایران در کواترنر

دوره 23، شماره 0، شهریور 1367

دکتر فرج اله محمودی


14. ژئومرفولوژی دره اهر

دوره 24، شماره 0، اسفند 1367

دکتر جمشید جداری عیوضی


16. روند تحقیقات جغرافیایی در ایران

دوره 25، شماره 0، شهریور 1368

دکتر محمد حسن گنجی


18. خدمات جغرافیدانان مسلمان به علم جغرافیا

دوره 30، شماره 0، مهر 1371

دکتر سید رحیم مشیری


19. کویر کبودان ویژگیهای ژئومرفولوژی

18(گزارشهای جغرافیایی)، شماره 0، مهر 1361

دکتر جمشید جداری عیوضی


20. شمه ای از زمین شناسی البرز

17(گزارشهای جغرافیایی)، شماره 0، بهمن 1358

دکتر احمد معتمد


22. خزندگان ایران جغرافیای زیستی سوسماران

14(گزارشهای جغرافیایی)، شماره 0، خرداد 1356

محمد بلوچ


23. گزارشهای جغرافیایی بررسیهای کارتوگرافی در جنوب شرقی ایران

2(گزارشهای جغرافیایی)، شماره 0، اردیبهشت 1349

مهندس محمدپورکمال


24. نمونه هایی از خاکهای لوت زنگی احمد

3(گزارشهای جغرافیایی)، شماره 0، مرداد 1349

پرویز کردوانی


25. دارستان : آخرین آبادی حاشیه لوت

4(گزارشهای جغرافیایی)، شماره 0، آبان 1349

پریدخت فشارکی