مکانیسم تکوین – تقویت و توسعه مرکز کم فشار سودان و نقش آن بر روی بارش های جنوب و جنوب غرب ایران

نویسنده

چکیده

سامانه کم فشار سودانی یکی از عناصر سازنده گردش عمومی جو در شمال آفریقا می باشد که در بیشتر ایام سال بر روی غرب اتیوپی و کشور سودان تشکیل می شود . با عمیق شدن ناوه شمال آفریقا در دوره سرد سال ‘ این سامانه حالت ترمودینامیکی پیدا کرده و با حرکت رو به شرق ‘ این ناوه بر روی ایران گسترش می یابد و سبب ایجاد بارندگی می شود . نحوه آرایش سامانه های سیبری ‘ و چراخند شمال آفریقا و شبه جزیره عربستان و ناوه شمال آفریقا و کم فشار سودان در ترازهای زیرین و میانی جو – چهار الگوی کلی را برای تقویت و توسعه کم فشار سودان بر روی ایران فراهم می کند .

کلیدواژه‌ها