مدل سازی کمی و پهنه بندی خطر زمین لغزش در زاگرس چین خورده

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه تربیت معلم تهران

2 استاد دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

کلیدواژه‌ها