دوره و شماره: دوره 40، شماره 1 - شماره پیاپی 1849، اردیبهشت 1387 (62) 
ارزیابی روش شبیه‌سازی تصادفی برای تولید داده‌های هواشناسی

کاظم نصرتی؛ غلامرضا زهتابیان؛ اسحق مرادی؛ افسانه شهبازی


شماره‌های پیشین نشریه

63
اردیبهشت 1387
62
اردیبهشت 1387