دوره و شماره: دوره 40، شماره 1 - شماره پیاپی 1849، اردیبهشت 1387 (62) 
1. ارزیابی روش شبیه‌سازی تصادفی برای تولید داده‌های هواشناسی

کاظم نصرتی؛ غلامرضا زهتابیان؛ اسحق مرادی؛ افسانه شهبازی


شماره‌های پیشین نشریه

اردیبهشت 1387 اردیبهشت 1387