ناحیه بندی سوزباد در شمال غرب و غرب ایران

نویسندگان

استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه ارومیه

چکیده

با استفاده از مقادیرمیانگین حداقل دما و میانگین سرعت باد ماهانه در 32 ایستگاه هواشناسی در شمال غرب و غرب کشور با دوره آماری 15 ساله، مقدار دمای ناشی از سوز باد از نوامبر تا آوریل محاسبه شد. پس از استخراج نتایج، نقشه پراکندگی برای هر ماه ترسیم گردید. سپس با استفاده از تحلیل خوشه ای و به کمک تکنیک گروه بندی فاصله ای، نواحی سوزباد مشخص شدن.
کلیدواژه‌ها : سوزباد، ناحیه بندی، تحلیل خوشه ای، غرب و شمال غرب ایران.

کلیدواژه‌ها