دوره و شماره: دوره 40، شماره 2 - شماره پیاپی 1858، اردیبهشت 1387 (63) 
9. آسیب شناسی مدل اداره امور شهر در ایران

عباس احمد آخوندی؛ ناصر برکپور؛ ایرج اسدی؛ میثم بصیرت؛ حبیب ا... طاهرخانی


شماره‌های پیشین نشریه

اردیبهشت 1387 اردیبهشت 1387