دوره و شماره: دوره 39، شماره 8 - شماره پیاپی 1805، دی 1386 (60) 
معرفت‌شناسی و مدل‌سازی در ژئومورفولوژی

محمدحسین Ramesht؛ سید عبدالعلی کمانه؛ صمد فتوحی


شماره‌های پیشین نشریه