ارتباط نوسان های گردش جوی ـ اقیانوسی اطلس شمالی با خشکسالی های آذربایجان شرقی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشیار گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه تبریز

3 دانشجوی دکترای اقلیم شناسی، دانشگاه اصفهان

چکیده

در این تحقیق، داده های مربوط به شاخص نوسانات فشار سطح دریا در اطلس شمالی و بارش سالانه در یک دورة آماری 43 ساله، برای ایستگاه هایی از استان آذربایجان شرقی جهت محاسبه ضرایب همبستگی و تعیین ترسالی ها و خشکسالی ها مورد استفاده قرارگرفته است. روش اصلی مورد استفاده در این پژوهش، استفاده از آمار تحلیلی(ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن و تحلیل مؤلفه های روند خطی و پولی نومینال) می باشد. نتایج این مطالعه نشان داد که بین بارش سالانة ایستگاه های تبریز، اهر و جلفا با شاخص نوسانات اطلس شمالی همبستگی منفی ضعیف و معنی داری به ویژه در ترسالی ها و خشکسالی های فراگیر وجود دارد.
کلیدواژه ها نوسانات بارش سالانه، پیوند از دور1، نوسانات اطلس شمالی2، خشکسالی، ترسالی، آذربایجان شرقی

کلیدواژه‌ها