ژئومورفولوژی ساختمانی ساختار‌های نمکی درگستره گرمسار – لاسجرد

نویسندگان

1 دکتری جغرافیای طبیعی، دانشگاه ‌آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 استادگروه زمین شناسی، دانشگاه شهید بهشتی – دانشکده علوم زمین

3 استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه ‌آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

در این مقاله، توده‌های تبخیری دیاپیری شده واقع درگستره گرمسار - لاسجرد بررسی شده. درباره آغاز دیاپیریسم، ناپایداری ثقلی نمک به هالوکینز نسبت داده شده اما رخداد فاز کوهزایی پلیوسن آغازی،به‌عنوان عامل مکمل و محرک خارجی عامل به وجود آورنده توسعه دیاپیریسم تشخیص داده شده است.از سوی دیگر، ساختارهای نمکی این گستره - که معمولاً از طریق گسل‌ها به سطح رسیده است، به چهار نوع استوک ها، طاقدیس‌ها، دیوارها وزبانه‌های نمکی تقسیم بندی شده اند.
کلید واژه ها: ژئومورفولوژی ساختمانی، دیاپیریسم، فاز کوهزایی، ساختارهای نمکی

کلیدواژه‌ها