عملکرد مدیریت شهرهای کوچک در برنامه ریزی کاربری اراضی (مطالعه موردی: شهر بناب)

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی تهران

کلیدواژه‌ها