دوره و شماره: دوره 38، شماره 6 - شماره پیاپی 1582، تیر 1386 (58) 
بررسی تغییرپذیری طیفی پدیده‌های مختلف پوشش گیاهی و آب با استفاده از سنجش از دور

سید کاظم علوی پناه؛ عمار رفیعی امام؛ سید زین العابدین حسینی؛ منصور جعفربیگلو


شماره‌های پیشین نشریه

58
تیر 1386
اردیبهشت 1386
54
اردیبهشت 1386
55
اردیبهشت 1386
56
اردیبهشت 1386
52
اردیبهشت 1386