دوره و شماره: دوره 38، شماره 6 - شماره پیاپی 1582، تیر 1386 (58) 
بررسی تغییرپذیری طیفی پدیده‌های مختلف پوشش گیاهی و آب با استفاده از سنجش از دور

سید کاظم علوی پناه؛ عمار رفیعی امام؛ سید زین العابدین حسینی؛ منصور جعفربیگلو


شماره‌های پیشین نشریه