بررسی تغییرپذیری طیفی پدیده‌های مختلف پوشش گیاهی و آب با استفاده از سنجش از دور

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت مناطق بیابانی، بخش تحقیقات بیابانِ موسسة تحقیقات جنگلها و مراتع

3 مربی دانشکده منابع طبیعی- دانشگاه نیرو

4 مربی دانشکده جغرافیا

چکیده

در این تحقیق جهت بررسی تغییرپذیری طیفی پوشش‌های گیاهی، به کمک داده های سنجنده TMچهار سری داده مربوط به الف) سه مؤلفه اول حاصل از تجزیه تحلیل مؤلفه‌های اصلی، ب) نسبتهای مختلف طیفی حاصل از باندهای انعکاسی، ج) نسبتهای مختلف طیفی حاصل از باند حرارتی و د) باندهای اصلی سنجنده TM استفاده شد و تغییرات طیفی پوشش‌های مختلف گیاهی در باندهای اصلی و مصنوعی با یکدیگر مقایسه شدند. برای مقایسه و جهت وضوح سه روش اعمال شد. بررسی هیستوگرام، بهبود کنتراست و تفسیر بصری استفاده شد. سپس نقش شاخص‌های مختلف در بارزسازی پدیده‌های مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی، قابلیت شاخص های مختلف را در تفکیک پدیده‌های مختلف پوششهای گیاهی و همچنین پدیده‌های موجود در منابع آب نشان داد شاخصهای VIT11؛ VIT12؛ VIT13؛ VIT16؛ VIT17؛ VI08 وVI09 می توانند در بررسی پوششهای گیاهی مورد استفاده قرار گیرند. همچنین قابلیت باند حرارتی در بررسی‌های پوشش گیاهی نیز بایستی در دیگر مناطق مورد بررسی قرار گیرد. همچنین نتایج نشان داد که PC3، پدیده‌های مختلف را با توجه به میزان رطوبتشان از هم تفکیک می کند. سه شاخص VIT18 ،VIT19 و VI01 نیز در مطالعات و شناسایی پدیده‌های موجود در منابع آب شامل فیتوپلانگتون و مواد معلق می‌تواند مورد استفاده قرار گیرند. پیشنهاد می‌گردد تحقیقات مشابه در سایر مناطق صورت گیرد و شاخص‌های مناسب برای بررسی‌ها ارائه و بررسی گردد.
واژگان کلیدی: تغییرپذیری طیفی، شاخص‌های گیاهی، باندحرارتی، باندهای انعکاسی، تجزیه مؤلفه های اصلی.

کلیدواژه‌ها