دوره و شماره: دوره 36، شماره 2 - شماره پیاپی 80، آبان 1384 (48) 
2. توسعة اشتغال در نواحی روستایی

مسعود مهدوی؛ حسین اسماعیل نیا؛ مجتبی قدیری معصوم


4. بررسی آب زیرزمینی دشت ورامین

غلامرضا زهتابیان؛ عمار رفیعی امام؛ دکتر سیدکاظم علوی پناه؛ محمد جعفری


شماره‌های پیشین نشریه

آذر 1384 آبان 1384 آبان 1384