دوره و شماره: 4(گزارشهای جغرافیایی)، شماره 0 - شماره پیاپی 1176، آبان 1349