بررسی های بهداشتی در شهداد و فهرج

نویسنده

چکیده

برای من جای بسی خوشوقتی است که توانستیم برای بار دوم همراه هیاتی که از محققین و شیفتگان علم تشکیل شده وبدون ترس از خطرات و پیش آمدهای احتمالی با فعالیت خستگی ناپذیرهدفهای علمی خود را دنبال می کنند. همگام شود.
سرپرست هیات آقای دکتر مستوفی بودند و مساعی ایشان بود که هیات توانست بر منزل مقصود برسد و این جانب قبلا به خاطر کمکها ومساعدتهای بی شائبه ای که در حق اکیپ مطالعات بهداشتی فرمودند تشکر می نماییم .همچنین از آقای دکتر ثابتی از انیستیتو پاستور ایران و آقای دکتر اسماعیلی رئیس طب پیشگیری بم به خاطر همکاری تشکر می شود.