دوره و شماره: 2(گزارشهای جغرافیایی)، شماره 0 - شماره پیاپی 1174، اردیبهشت 1349