دوره و شماره: دوره 43، شماره 0 - شماره پیاپی 474، دی 1381 
سنجش پایداری اجتماعی توسعه شهر قم

دکتر سید مهدی موسی کاظمی محمدی؛ دکتر حسین شکویی


نقش نواحی صنعتی در اشتغال و کاهش مهاجرتهای روستایی

دکتر احمد پوراحمد؛ دکتر مهدی طاهرخانی؛ رحمان باباخانی