دوره و شماره: دوره 42، شماره 0 - شماره پیاپی 473، فروردین 1381 
2. جهانی شدن منطقه گرایی ودولت- ملت ها

دکتر حسن کامران؛ دکتر یدالله کریمی پور


5. چشم اندازهای کارستی حوضه اخلمد و مدیریت محیطی آن

محمد علی زنگنه اسدی؛ دکتر حسنعلی غیور؛ دکتر محمد حسین رامشت؛ دکتر سعد الله ولایتی


شماره‌های پیشین نشریه