تعداد مقالات: 452
180. اطلس شیب ایران و نتایج مساحی آن

دوره 27، شماره 0، بهمن 1370

دکتر رحمت اله فرهودی


181. سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)

دوره 30، شماره 0، مهر 1371

دکتر محمد نجفی دیسفانی


184. مفهوم برنامه ریزی روستایی و اهداف آن

دوره 26، شماره 0، شهریور 1369

دکتر مسعود مهدوی


186. موقوفات شهر تهران

دوره 34، شماره 0، تیر 1377

پروانه شاه حسینی


188. تاثیر برخی عوامل جغرافیایی بر شبکه راههای کشور

دوره 38، شماره 0، مهر 1379

دکتر نصرالله فلاح تبار


190. خشکی

دوره 21، شماره 0، اسفند 1364

دکتر ابراهیم جعفرپور


191. • مطالعه کارایی داده های ماهواره ای در بررسی کیفیت آب در دو سوی میانگذر دریاچه ارومیه

دوره 38، شماره 1، اردیبهشت 1386

سید کاظم علوی پناه؛ مهندس کمال خدایی؛ منصور جعفربیگلو


194. مقایسة محتوای اطلاعاتی باندهای سنجنده‌های TM و ETM+ در محیط های بیابانی و شهری ایران

دوره 38، شماره 1، اردیبهشت 1386

سید کاظم علوی پناه؛ امیر هوشنگ احسانی؛ حمید رضا متین فر؛ عمار رفیعی؛ عمار رفیعی امام؛ رضا امیری


196. بررسی اجمالی علوم طبیعی (لوت)

7(گزارشهای جغرافیایی)، شماره 0، فروردین 1350

تئودورمونو T.Monod؛ فرج الله محمودی


198. دریاچه زریبار

1(ضمیمه دانشکده ادبیات و علوم انسانی )، شماره 0، دی 1357

خلیل رشیدیان


200. کوچ و بلوچ (بخش چهارم)

8(گزارشهای جغرافیایی)، شماره 0، دی 1351

احمد مستوفی