تعداد مقالات: 452
28. کنگاور «جغرافیای انسانی و اقتصادی»

10(گزارشهای جغرافیایی)، شماره 0، دی 1352

شاپور گودرزی نژاد


30. گزارشهای جغرافیایی حوضه مسیله

5(گزارشهای جغرافیایی)، شماره 0، فروردین 1350

احمد مستوفی


31. روستاهای اسد آباد «جغرافیای انسانی و اقتصادی»

13(گزارشهای جغرافیایی)، شماره 0، آبان 1354

شاهپور گودرزی نژاد


33. تحلیلی بر ماهیت جغرافیا در مکتب علم فضایی

دوره 26، شماره 0، شهریور 1369

دکتر حسین شکوهی


37. محدودیتهای فضایی شهر تهران

دوره 34، شماره 0، تیر 1377

دکتر محمد تقی رهنمایی


39. تشکیل و تکامل تنگ های منطقه ماکو

دوره 38، شماره 0، مهر 1379

دکتر رسول صمدزاده


40. تحلیل فضایی در جغرافیای کشاورزی

دوره 39، شماره 0، اسفند 1379

دکتر سید هدایت الله نوری


43. بازتاب فضایی تحول کارکردی مرز جلفا پس از فرو پاشی شوروی سابق

دوره 38، شماره 1، اردیبهشت 1386

محمد رضا حافظ نیا؛ حسن رحیمی


45. مکانیزم های بارش در جنوبشرق کشو

دوره 38، شماره 2، اردیبهشت 1386

محمد نجارسلیقه


47. چالش های جامعه ایران از منظر جغرافیای سیاسی

دوره 38، شماره 57، اردیبهشت 1386

زهرا پیشگاهی فرد


48. شناسایی در لوت (ایران)

7(گزارشهای جغرافیایی)، شماره 0، فروردین 1350

فرج الله محمودی


49. اقلیم ناحیه ای پیش کوههای داخلی زاگرس(اسد آباد تا کامیاران)

15(گزارشهای جغرافیایی)، شماره 0، دی 1356

ابراهیم جعفر پور