مکانیزم های بارش در جنوبشرق کشو

نویسنده

استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

منطقة جنوبشرق کشور از نواحی خشک و بسیار خشک محسوب می شود. ریزش های ناچیز در منطقه تحت نفوذ سه سیستم مجزّای سینو پتیکی قابل طبقه بندی است. اولین سیستم، سیکلون هایی هستند که به همراه بادهای غربی منطقة معتدله از سمت غرب به منطقه نفوذ می کنند و 5/57 درصد از بارش های آن را بوجود می آورند. این ریزش ها در فصل سرد صورت گرفته و ریزش ها ی مداوم وریز را بوجود می آورد. دومین سیستم توسط موج های کوتاه بادهای غربی هنگامی که تراف آنها عمیق تر شده بوجود می آید که رطوبت را از طریق دریاهای جنوب (خلیج فارس، دریای عمان، دریای احمر) به منطقه می رسانند. این سیستم 68/33 درصد بارش ها ی منطقه را بوجود می آورد. سومین سیستم، زبانه کم فشار مونسونی هندوستان است که در یک چرخش وسیع، رطوبت اقیانوس هند را به منطقه رسانده و 82/8 درصد از بارش های را بوجود می آورد. سیستم های نوع دوم و سوم رگباری بوده و گرچه طی سال به دفعات رطوبت را به منطقه انتقال می دهد اما کمتر احتمال ریزش های جوی در آنها انتظار می رود. بررسی اقلیم شناسی جهت باروری این نوع سیستم ها پیشنهاد می شود.
وا‍‍ژگان کلیدی: سیستم های سینوپتیک، سیکلون، مونسون، کم فشار مونسونی، موج های کوتاه، سیستم های سودانی، کم فشار پاکستان، بادهای غربی

کلیدواژه‌ها