دوره و شماره: 8(گزارشهای جغرافیایی)، شماره 0 - شماره پیاپی 1587، دی 1351