دوره و شماره: 1(گزارشهای جغرافیایی)، شماره 0 - شماره پیاپی 1489، دی 1348