دوره و شماره: 10(گزارشهای جغرافیایی)، شماره 0 - شماره پیاپی 1179، دی 1352