دوره و شماره: 3(گزارشهای جغرافیایی)، شماره 0 - شماره پیاپی 1175، مرداد 1349