دوره و شماره: دوره 23، شماره 0 - شماره پیاپی 1040، شهریور 1367