ژئوپلیتیک قلمروهای دریایی ایران در خلیج فارس با تأکید بر لزوم فلات قارّه

نویسندگان

1 استاد دانشکده جغرافیا ، دانشگاه تهران

2 استادیار جغرافیا ، دانشگاه پیام نور