کلیدواژه‌ها = حرکت توده ای
مدل سازی کمی و پهنه بندی خطر زمین لغزش در زاگرس چین خورده

دوره 37، شماره 2، آبان 1384

عبدالامیر کرم؛ فرج ا... محمودی