نویسنده = دکتر مجتبی یمانی
تعداد مقالات: 9
2. ارتباط ساختمان چین خورده بخش شمالشرقی البرز و تکامل الگوی زهکشی TM ,ETM و رادار

دوره 37، شماره 1، شهریور 1384

دکتر مجتبی یمانی؛ مریم عنایتی؛ منیژه باقری


3. شواهد ژئوموفولوژیکی عملکرد گسل های تبرته و تخلفات در فرونشست چاله میقان

دوره 36، شماره 1، فروردین 1383

دکتر مجتبی یمانی؛ دکتر خدیجه اسدیان


4. بررسی و تحول کانال های گیسویی در سطح مخروط افکنه ها

دوره 35، شماره 2، تیر 1382

دکتر مجتبی یمانی؛ دکتر مهران مقصودی


5. بررسی تغییرات الگوی رودخانه تالار در جلگه ساحلی دریای مازندران

دوره 43، شماره 0، دی 1381

دکتر مجتبی یمانی؛ محمد مهدی حسین زاده


6. ژئو مرفولوژی یخچال های علم کوه

دوره 42، شماره 0، فروردین 1381

دکتر مجتبی یمانی