مدیریت و برنامه‌ریزی احیاء ناحیه تاریخی شهر یزد

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی، دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

چکیده

ناحیه تاریخی شهرها میراث ارزشمندی است که در طول زمان در هویت بخشی به حیات شهری نقش ویژه‌ای ایفاء می‌کند. لذا در این میان نقش و اثرات مدیریت شهری در برنامه‌ریزی ناحیه تاریخی شهرها بسیار تعیین کننده است.
در این مقاله ضمن معرفی و شناسایی مشکلات مدیریت شهری ناحیه تاریخی شهر یزد، برنامه راهبردی جهت احیاء آن ارائه می‌شود.
واژگان کلیدی: شهر یزد، ناحیه تاریخی، مدیریت شهری.

کلیدواژه‌ها