سیستم های جدید – متدهای نو کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در برنامه ریزی شهری و ناحیه ای (نمونه: هنگ کنگ)

نویسنده

چکیده

سیستم اطلاعات جغرافیایی یک سیستم کامپیوتری است که جهت دریافت‘ ذخیره‘ ساخت و پرداخت و عمل آوری اطلاعات جغرافیایی و نیز ارائه آنها در اشکال متفاوت از جمله نقشه ها‘ گرافها و جداول طراحی شده است. سیستم اطلاهات جغرافیایی دارای سه جزء مختلف سخت افزار‘ نرم افزار و پایگاه اطلاعات است. تنوع سخت افزار مورد نیاز این سیستم می تواند در حد یک کامپیوتر کوچک شخصی (که بر روی میز قرار می گیرد) تا کامپیوترهای بزرگ موجود در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی باشد. در واقع یک کامپیوتر رقومی با هر حجم و ظرفیت قلب یک سیستم اطلاعات جغرافیائیست. سخت افزار و تجهیزات مورد نیاز جهت تغذیه و ورود اطلاعات‘ تجهیزات و ابزار مورد نیاز ذخیره سازی اطلاعات و بالاخره تجهیزات مورد نیاز نمایش اطلاعات تقسیم کنیم.
سیستم اطلاعات جغرافیایی شامل تجهیزاتی جهت ورود اطلاعات متنوع از جمله اطلاعات نقشه ای موجود‘ داده های عملیاتی میدانی و اطلاعات حاصل از سنجش از دور به سیستم می باشد. تجهیزات ورودی اطلاعات عبارتند از: ترمینالهای کامپیوتر با استفاده از کی برد‘ ورود مستقیم اطلاعات پیمایش در عملیات میدانی‘ میزهای رقم گر‘ اسکانرهای ویدیویی – تلویزیونی و بالاخره رسانه های مغناطیسی.
نظر به اینکه سیستم دارای حجم زیادی از اطلاعات می باشد‘ لذا ابزار ذخیره سازی اطلاعات از جمله نوارهای مغناطیسی‘ هارددیسک ها‘ فلاپی دیسک ها و نیز سایر ابزار ذخیره از جمله دیسک های نوری‘ تیپ درایو و دیسک درایو از ضروریات آن است. باید ازعان داشت که حجم زیاد حافظه و ابزار ذخیره‘ کارآیی سیستم را بنحو بارزی افزایش می دهد. با استفاده از ابزاری چون چاپگر‘ رسام‘ نمایشگر رنگی و فیلم نویس‘ سیستم اطلاعات جغرافیایی قادر به نمایش و گزارش اطلاعات خام و نیز نتایج و پاسخ سوالات متنوع و عمل آمده از سیستم بصور گوناگون چون نقشه‘ جدول‘ شکل‘ تصویر و نمودار است. ابزار ورودی و خروجی اطلاعات از یک طرف وسیله ارتباط سیستم با دنیای واقعی و از طرف دیگر با استفاده کننده از آن است.
نرم افزارها یا برنامه های کامپیوتری این سیستم قادر به انجام اعمالی از جمله ورود و تغذیه اطلاعات به کامپیوتر‘ ساخت و پرداخت‘ بازنگری و بازیابی‘ ذخیره سازی‘ تجزیه و تحلیل‘ اندازه گیری‘ ترکیب و تلفیق‘ مدل سازی و بالاخره نمایش و گزارش نتایج بدست آمده می باشند.
امروزه تعداد زیادی از نرم افزارهای ویژه سیستم در کاربری های گوناگون طراحی شده و قابل ابتیاع هستند‘ پایگاه اطلاعاتی سیستم مورد نظر را مجموعه ای متفاوت و متنوع از اطلاعات‘ خصوصاً یک نقشه مبنای مسطحاتی که مبین موقعیت و نشانی پدیده ها در یک فضای جغرافیایی معین است‘ تشکیل می دهد. نقشه مسطحاتی موجود در سیستم‘ امکان تعیین مختصات و انطباق لایه های متفاوت از اطلاعات موضوعی را برقرار می سازد. علاوه بر آن اطلاعاتی ثبتی و مالکیت اراضی‘ نقشه های موضوعی‘ نقشه های توپوگرافی‘ نقوش شبکه آبها‘ خاک‘ زمین شناسی‘ کاربری زمین‘ جمعیت‘ اقتصاد و غیره در سیستم ذخیره می شود.
روند ومراحل متفاوت سیستم اطلاعات جغرافیایی در شکل 2 بخوبی نمایش داده شده است.