صنایع دستی روستائی (قالیبافی) در حاشیه غربی دشت کویر

نویسندگان

1 استاد دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

کلیدواژه‌ها