مکان‌یابی‌ شهر صنعتی‌‌ و اثرات‌ زیست محیطی آن‌ بر‌ شهر اراک‌

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه تربیت معلم تهران

2 دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه تربیت معلم تهران