کلیدواژه‌ها = نقش تخریبی انسان
نگرشی بر محیط زیست حوضه رودخانه شور

دوره 36، شماره 1، فروردین 1383

دکتر شهریار خالدی