کلیدواژه‌ها = توسعه روستایی
سنجش سطح توسعه روستایی در شهرستان تربت حیدریه 79-1365

دوره 35، شماره 1، فروردین 1382

خلیل کلانتری؛ مهندس شجاع محمد وفائی نژاد؛ دکتر هوشنگ ایروانی