کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار
سطح بندی پایداری توسعه روستایی، مطالعه موردی بخش هیر

دوره 39، شماره 9، بهمن 1386

عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ محسن آقایاری هیر


ارزیابی تولید الکتریسیته هسته ای در ایران از نظر زیست محیطی

دوره 38، شماره 57، اردیبهشت 1386

محمد علی عبدلی؛ علی دریا بیگی زند