نویسنده = دکتر احمد پوراحمد
تعداد مقالات: 5
1. نقش نواحی صنعتی در اشتغال و کاهش مهاجرتهای روستایی

دوره 43، شماره 0، دی 1381

دکتر احمد پوراحمد؛ دکتر مهدی طاهرخانی؛ رحمان باباخانی


2. نقش اکولوژی اجتماعی در بافت قدیم شهر ری

دوره 39، شماره 0، اسفند 1379

دکتر احمد پوراحمد؛ جاوید عبادی


4. ابعاد جغرافیایی خسارتهای جنگ تحمیلی

دوره 34، شماره 0، مهر 1377

دکتر احمد پوراحمد