نویسنده = دکتر حسین شکویی
سنجش پایداری اجتماعی توسعه شهر قم

دوره 43، شماره 0، دی 1381

دکتر سید مهدی موسی کاظمی محمدی؛ دکتر حسین شکویی