نویسنده = مجتبی قدیری معصوم
بررسی آماری روند رشد و تحولات اشتغال در نواحی روستایی استان اصفهان

دوره 38، شماره 3، اردیبهشت 1386

مجتبی قدیری معصوم؛ مسعود مهدوی؛ حمید برقی


توسعة اشتغال در نواحی روستایی

دوره 36، شماره 2، آبان 1384

مسعود مهدوی؛ حسین اسماعیل نیا؛ مجتبی قدیری معصوم


نقش عوامل جغرافیای طبیعی در ناپایداری و مهاجرت‎های روستائی استان زنجان

دوره 36، شماره 3، آبان 1384

بهروز محمدی یگانه؛ مجتبی قدیری معصوم؛ مسعود مهدوی