نویسنده = مهناز جهادی طرقی
اثرات گسترش شهر مشهد بر الگوی زهکشی طبیعی و تشدید سیلابهای شهری

دوره 39، شماره 9، بهمن 1386

سیدرضا حسین زاده؛ مهناز جهادی طرقی