نویسنده = زهرا پیشگاهی فرد
تأثیر نظم ژئوپلیتیکی اسلام بر سیاست خارجی ایران

دوره 39، شماره 9، بهمن 1386

زهرا پیشگاهی فرد؛ بهادر زارعی


چالش های جامعه ایران از منظر جغرافیای سیاسی

دوره 38، شماره 57، اردیبهشت 1386

زهرا پیشگاهی فرد