نویسنده = سید حسن مطیعی لنگرودی
بررسی وضعیت منابع آب منطقه کلات با تاکید بر مشکلات تأمین آب روستایی

دوره 40، شماره 2، اردیبهشت 1387

سید حسن مطیعی لنگرودی؛ سعد ا... ولایتی؛ فرحناز اکبر اقلی


تنگناهای توسعه فیزیکی- سکونتی در روستاهای درّه ای غرب شهرستان مشهد

دوره 38، شماره 1، اردیبهشت 1386

سید حسن مطیعی لنگرودی؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ حمکت شاهی اردبیلی؛ منصور رضاعلی