نویسنده = ابراهیم جعفر پور
تعداد مقالات: 4
2. اقلیم ناحیه ای پیش کوههای داخلی زاگرس(اسد آباد تا کامیاران)

15(گزارشهای جغرافیایی)، شماره 0، دی 1356

ابراهیم جعفر پور


3. پژوهش در اقلیم کردستان(سنندج تا مریوان)

15(گزارشهای جغرافیایی)، شماره 0، دی 1356

ابراهیم جعفر پور


4. پژوهشی در اقلیم ناحیه بیجار

15(گزارشهای جغرافیایی)، شماره 0، دی 1356

ابراهیم جعفر پور