نویسنده = فرج الله محمودی
تعداد مقالات: 6
1. شناسایی در لوت (ایران)

7(گزارشهای جغرافیایی)، شماره 0، فروردین 1350

فرج الله محمودی


2. گزارشی از شناسایی دشت لوت (ایران)

7(گزارشهای جغرافیایی)، شماره 0، فروردین 1350

فرج الله محمودی؛ روژه کک


3. زمین شناسی (لوت) آکادمی علوم پاریس 16 مارس 1970

7(گزارشهای جغرافیایی)، شماره 0، فروردین 1350

ژرژکنراد G.Conrad؛ ژاکلین کنراد J . Conrad؛ فرج الله محمودی


4. بررسی اجمالی علوم طبیعی (لوت)

7(گزارشهای جغرافیایی)، شماره 0، فروردین 1350

تئودورمونو T.Monod؛ فرج الله محمودی


5. مقدمه ای بر زمین شناسی لوت

7(گزارشهای جغرافیایی)، شماره 0، فروردین 1350

فرج الله محمودی؛ خدیجه اسدیان؛ احمد معتمد


6. شبکه آبهای روان دشت لوت

3(گزارشهای جغرافیایی)، شماره 0، مرداد 1349

فرج الله محمودی