نویسنده = پرویز کردوانی
نمونه هایی از خاکهای لوت زنگی احمد

3(گزارشهای جغرافیایی)، شماره 0، مرداد 1349

پرویز کردوانی