نویسنده = دکتر ابراهیم جعفرپور
تعداد مقالات: 10
1. روش تورنث ویت و ترازنامه آبی

دوره 21، شماره 0، اسفند 1364

دکتر ابراهیم جعفرپور


3. درجه حرارت

دوره 21، شماره 0، اسفند 1364

دکتر ابراهیم جعفرپور


4. بارندگی

دوره 21، شماره 0، اسفند 1364

دکتر ابراهیم جعفرپور


5. خشکی

دوره 21، شماره 0، اسفند 1364

دکتر ابراهیم جعفرپور


6. شاخص های خشکی

دوره 21، شماره 0، اسفند 1364

دکتر ابراهیم جعفرپور


7. خشکسالی ها

دوره 21، شماره 0، اسفند 1364

دکتر ابراهیم جعفرپور


8. بیلان آبی از نظر اقلیمی (تبخیر و تعرق پتانسیلی)

دوره 21، شماره 0، اسفند 1364

دکتر ابراهیم جعفرپور


9. روش بیلی - کریدل

دوره 21، شماره 0، اسفند 1364

دکتر ابراهیم جعفرپور


10. اقلیم اردستان

18(گزارشهای جغرافیایی)، شماره 0، مهر 1361

دکتر ابراهیم جعفرپور